Corn On The Cob… Take Serious Heed To Deuteronomy 30:17-20